Про порядок заповнення документів для призначення житлової субсидії

15.09.2016

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 18 серпня 2016р.

Інструкція про порядок заповнення бланку Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Декларацію заповнює особа за місцем реєстрації (або особа, яка орендує житло і фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

У правому верхньому куті зазначається назва місцево­го управління соціального захисту населення, до якого подається Декларація.

Розділ І

У позиції 1 зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звертається;

у позиції 2 слід зазначити загальну та опалювальну пло­щу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку — індивіду­альний чи багатоквартирний;

у позиції 3 зазначаються відомості про всіх осіб, зареєстро­ваних у житловому приміщенні (або тих, хто фактично прожи­ває — для осіб, які орендують житло і зазначені в договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, іден­тифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі «При­мітки» можна зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Розділ II

Заповнюються відомості про всі види доходів (заробіт­на плата, пенсія, допомога, стипендія, грошове забезпе­чення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяль­ності, здавання майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або тих, хто фактично проживає, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік.

Звертаємо увагу, що в Декларації не слід зазначати розмір доходу, а лише вид доходу та найменування орга­нізації, де одержано такий дохід, а для фізичних осіб— підприємців — група платника єдиного податку.

Розділі III

Зазначається інформація про осіб, які здійснили однора­зову купівлю майна або оплату послуг упродовж 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн. із зазначен­ням виду, вартості, дати купівлі (оплати) майна або послуг.

Відомості, наведені в Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.

Інструкція про порядок заповнення бланку Заяви про призначення житлової субсидії

 1. Заяву заповнює особа за місцем реєстрації (або осо­ба, яка орендує житло і фактично сплачує вартість одер­жуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.
 2. У правому верхньому куті має бути зазначено назву місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.
 3. У Заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів — фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла (поштовий індекс, населений пункт, вули­ця, номер будинку, квартири), контактний номер телефо­ну, реквізити паспорта громадянина України (серія, но­мер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
 4. У Заяві слід підкреслити, на які види послуг призна­чати субсидію:
 • на оплату житлово-комунальних послуг;
 • придбання твердого палива та скрапленого газу (в разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).

Якщо домогосподарство користується твердим пали­вом, скрапленим газом та комунальними послугами, по­трібно підкреслити все.

 1. У Заяві слід зазначити відомості про житлово-кому­нальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:

у графі «Номер особового рахунка»,— номер особово­го рахунка, який міститься в договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

у графі «Найменування організації, що надає послуги» — назву організації, що міститься в договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

у графі «Примітки» зазначається наявність або відсут­ність засобів обліку, а саме: «є лічильник» або «немає лічильника».

 1. У Заяві слід відмітити про потребу розгляду питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстежен­ня умов проживання сім’ї.

Рішення про призначення субсидії комісією ухвалюєть­ся в таких випадках:

 • на збільшену понад норму площу житла непраце­здатним особам;
 • у складі сім’ї є особи, які зареєстровані, але не про­живають у житловому приміщенні;
 • за фактичним місцем проживання особі, яка орендує житло на підставі договору оренди;
 • зареєстровані в житловому приміщенні особи спла­чують за житлово-комунальні послуги на розділені особо­ві рахунки;
 • сім’я впродовж 12 місяців перед зверненням здійс­нила одноразову покупку або оплатила послуги на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.
 1. Відомості, зазначені в Заяві, засвідчуються підписом особи, а також ставиться дата заповнення Заяви.
 2. Звертаємо увагу, що громадянам, які вже одержу­ють субсидію, додатково надавати документи для її призначення непотрібно.

За матеріалами журналу “Праця і зарплата” №34 (998) від 14 вересня 2016 року.