Колдоговірна робота

logo

Укладання та контроль за виконанням

колективних договорів та угод

Стратегічно важливим завданням Профспілки працівників державних установ міста Києва завжди залишається розвиток системи соціального партнерства.

Основою системи соціального партнерства є колективна нормотворчість, наріжним каменем якої виступає колективний договір. В даний час дія колективних договорів розповсюджується на 40317 працівників підприємств, установ та відомств,  в яких діють організації профспілки державних установ. Слід зазначити, що кількість осіб, чиї соціально-трудові відносини з роботодавцями регулюють колективні договори, перевищує загальну кількість членів профспілки, оскільки дія колдоговорів в Україні розповсюджується на всіх працівників організації чи підприємства незалежно від їх членства в профспілці. Однак, основне навантаження щодо укладання колдоговорів лягає на профспілкові організації.

Слід зазначити, що у переважній більшості випадків, ініціатором укладання колективної угоди виступає профспілкова сторона, оскільки колективні договори дійсно забезпечують членам профспілки не тільки захист їх економічних, трудових і соціальних інтересів, але і містять гарантії діяльності профспілкових організацій.

В колективному договорі, з урахуванням фінансово-економічного становища роботодавця, можуть встановлюватися пільги та переваги для працівників, умови праці, більш сприятливі в порівнянні з встановленими законами, іншими нормативними правовими актами, угодами.

Разом з тим, колективний договір – не єдиний спосіб фіксації умов праці. Поряд з колективним існує індивідуальний трудовий договір, яким визначаються умови найму. Але щоб ці умови були сприятливими для працівника, взаємообумовленими, а не встановленими одностороннє власником, умови праці для працюючих на підприємстві, установі, організації повинні бути визначеними колективним договором.

Обов’язковість укладення колективного договору обумовлена законом, і ця вимога має бути реалізована, оскільки саме через колективний договір здійснюється представництво і захист колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників, насамперед у питаннях оплати і охорони праці, зайнятості, визначення тривалості відпусток за важкі й шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, а також в інших питаннях, які законодавством не регулюється і мають визначатися колективним договором.

Водночас для підвищення ефективності колективно-договірного регулювання, а відповідно і рівня захищеності та забезпечення прав найманих працівників потрібна серйозна правова освіта громадян і перш за все – профспілкового активу. Профспілкові лідери повинні усвідомити свою роль в організації цієї роботи, знати права працюючих та вміти їх відстоювати.

Вимагає законодавчого підкріплення перехід до регулювання соціально-трудових відносин через колективно-договірну систему на принципах соціального партнерства. Повноцінне становлення цього інституту має стати основою розв’язання соціально-економічних проблем, механізмів формування цивілізованих відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Київським міським комітетом профспілки працівників державних установ постійно проводяться заходи організаційно-методичного та консультативного забезпечення укладання та підведення підсумків виконання колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, де існують первинні профорганізації. Профспілкою надається практична допомога щодо організації колдоговірної роботи в трудових колективах держустанов міста, проводяться наради з адміністрацією, на яких обговорюються спільні дії щодо забезпечення контролю за укладанням та виконанням колективних договорів.

В міськкомі систематично проводяться навчальні семінари для голів профкомів, на яких обговорюються питання необхідності укладання колективних договорів на кожному підприємстві та в кожній установі, де діє первинна профспілкова організація, підняття їх ролі у захисті прав та інтересів членів профспілки, через надання соціальних і матеріальних пільг та послуг.

З метою повного спектру використання можливостей, наданих законодавством України щодо розвитку культурно-масової та оздоровчої роботи, в частині зобов’язання власником перерахування коштів на зазначені цілі, міським комітетом розроблено ряд листів-рекомендацій із зазначеного питання. У рекомендаціях, зокрема, наголошено на тому, що статтею 250 Кодексу Законів про працю України, передбачено зобов’язання власників або уповноважених ними органів відраховувати  кошти  первинним  профспілковим  організаціям  на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу  в  розмірах, передбачених  колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці. Це також передбачено Законом України «Про  професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності». Так, у статті 44 Закону зазначено, що суми, перераховані первинним профспілковим організаціям, відносяться до валових витрат,  а у бюджетній сфері  такі відрахування здійснюються за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Членським організаціям постійно наголошується, що у відповідності до Законів України «Про державний бюджет..» на відповідні роки, дія вищезазначених норм для державних  установ  (а також підприємств та організацій інших форм власності) не зупинена.

Однією з основних умов для отримання таких коштів, що прямо випливає із зазначених юридичних норм, є наявність на підприємстві, установі, організації колективного договору (або окремої угоди), яким передбачено таке відрахування.

Отже,  Київським міським комітетом профспілки наголошено на необхідності дотримання чинного трудового законодавства та законодавства про профспілки, та запропоновано, у випадку відсутності у колективних договорах та угодах норми щодо відрахування коштів культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, забезпечити внесення положень про таке відрахування.

Трудові  колективи, охоплені дією колективних договорів
(дані наведені у відсотках,  виходячи з чисельності працівників, що працюють на підприємствах
та в установах, в яких діють організації профспілки)

grafik

Постійно здійснюється робота щодо надання консультацій та проведення семінарських занять з питань укладання та якісного наповнення колективних договорів. Всього впродовж п’яти років надано більше тисячі консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в процесі укладання, перевірено понад 70 проектів колективних договорів членських організацій, які укладаються вперше чи переукладаються на новий строк.

         Протягом проведення колдоговірних кампаній, міським комітетом проведено активну роботу щодо залучення членських організацій до участі у Конкурсі на кращий колективний договір. Крім того, кращі колективні договори  Профспілки направлялись для участі  у конкурсі Центрального комітету профспілки працівників держустанов України, Київської міської ради профспілок, а також Федерації профспілок України.

Результати участі колективних договорів членських організаціях у конкурсах,

що проводились впродовж звітного періоду 

(призові  місця наведені без зазначення категорій, груп та підгруп,  у яких, відповідно до умов участі у конкурсах, перебували учасники)

Koldogovor_11

Koldogovor_12-13

Koldogovor_14

Koldogovor_15

2016

2017