Керівні органи

Голова Профспілки працівників державних установ м. Києва

golova

Почтовий Віталій Семенович

Почтовий Віталій Семенович народився 19 липня 1951 року. Освіта вища, у 1980 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка  за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». З квітня 1987 року працював на посаді заступника голови Профспілки працівників державних установ   м. Києва, а з вересня 2000 року і по теперішній час – Голова Профспілки працівників державних установ м. Києва.

Заступник Голови Профспілки працівників державних установ м. Києва

skakovsky

Скаковський Дмитро Валерійович

Народився 26 липня 1979 року. Освіта вища юридична. 2004 року закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. З вересня 2004 по грудень 2005 працював на посаді головного спеціаліста міськкому. З січня 2006 обіймав посаду завідуючого організаційно-правовим відділом міськкому. З серпня 2020 року – заступник Голови Профспілки працівників державних установ м. Києва.

Вищим органом Профспілки є конференція її членів, яка скликається не рідше, ніж один раз на 5 років. Час скликання конференції, норми представництва, порядок обрання делегатів та порядок денний конференції визначає Президія Профспілки працівників державних установ м. Києва або Пленум міськкому не пізніше, ніж за один місяць до початку конференції.

Конференція:

– визначає завдання Профспілки і тактику дій на певний період;

– затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни та доповнення до нього;

– обирає керівні органи (вищі виборні органи) Профспілки (Київський міський комітет Профспілки працівників державних установ, Президію, Голову, його заступника, формує склад керівних (вищих виборних) органів. За дорученням конференції обрання керівних органів, Голови, його заступника може відбуватися на організаційному пленарному засіданні Міського комітету;

– заслуховує звіт керівних органів про виконану роботу;

– обирає Ревізійну комісію та заслуховує її звіти;

– обирає Статутну комісію та заслуховує її повідомлення щодо повноважень делегатів;

– затверджує Положення про Ревізійну комісію;

– затверджує Положення про Статутну комісію;

– вирішує питання, пов’язані із здійсненням права власності на профспілкове майно;

– встановлює розміри відрахувань профспілкових внесків від профспілкових організацій до Профспілки працівників державних установ м. Києва та інших профспілкових органів (як всередині Профспілки, так і до інших за статусом профспілок та їх об’єднань, в т.ч. Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України та Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»);

– обирає делегатів на конференції та з’їзди територіальних, центральних, галузевих, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань,  делегує своїх представників до її керівних органів (у разі прямого делегування), а також представників до інших профспілкових органів;

– визначає спільну позицію для первинних та об’єднаних профспілкових організацій щодо ведення колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональних, галузевих угод та колективних договорів;

– скасовує прийняті президією та головою рішення, якщо вони не відповідають законодавству, Статуту Профспілки та рішенням її органів;

            – вирішує інші питання, що відносяться до компетенції Профспілки.

У період між конференціями всі повноваження щодо реалізації завдань Профспілки здійснює Міський комітет Профспілки, який обирається з числа представників делегованих від об’єднаних комітетів та первинних профспілкових організацій зі строком повноваження 5 років.

 

Міський комітет в період між конференціями:

– визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію та тактику діяльності профспілкових органів щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;

– координує діяльність профспілкових комітетів об’єднаних профспілкових організацій  та профкомів первинних профспілкових організацій, організовує виконання ними рішень конференцій, програмних документів Профспілки;

– заслуховує повідомлення Статутної комісії щодо повноважень членів Міського комітету Профспілки, виводить зі складу Міського комітету, членів що вибули з Профспілки з підстав, передбачених цим Статутом (в т.ч. через вибуття з членства в Профспілці, відкликанням, або за власним бажанням), дообирає до складу Міського комітету нових членів на заміну тих, що вибули;

– приймає рішення про вступ Профспілки до профспілкових об’єднань м. Києва, всеукраїнських і міжнародних профспілкових організацій та про вихід з них, укладання з Профспілками та профоб’єднаннями договорів про співпрацю. Обирає делегатів на з’їзди, конгреси, конференції цих організацій та представників Профспілки до їх виборних органів;

– приймає рішення та організовує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки;

– приймає участь в укладанні регіональної та галузевих угод;

– контролює дотримання законодавства про працю, нормативних актів про оплату праці та   надання соціальних пільг і гарантій, вносить пропозиції до проектів законів України, може створювати технічну і правову інспекції праці;

– надає профспілковим організаціям та виборним органам методичну, правову, організаційну допомогу, здійснює централізоване бухгалтерське обслуговування профспілкових організацій;

– представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);

– має право представляти інтереси членів Профспілки, профспілкових організацій при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ;

– затверджує бюджет Профспілки та здійснює розпорядження відрахуваннями від членських внесків, майном, придбаним за рахунок цих коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, інших надходжень не заборонених законодавством; майном і коштами, переданими у власність Профспілки органами влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами;

– вносить зміни та доповнення до Статуту Профспілки працівників держаних установ міста Києва;

– вносить до плану роботи питання щодо здійснення Ревізійною комісією Профспілки перевірок фінансової діяльності членських організацій;

– для забезпечення статутної діяльності здійснює необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи; може створювати відповідні фонди, кредитні спілки;

– залучає, при необхідності, для здійснення своїх функцій експертів, інших фахівців, проводить оплату за виконану роботу;

– здійснює контроль за діяльністю страйкового, страхового, навчального, інформаційного, солідарного, пенсійного та інших фондів, створених для виконання завдань Профспілки;

– встановлює розміри відрахувань профспілкових внесків від профспілкових організацій до Профспілки працівників державних установ м. Києва та інших профспілкових органів (як всередині Профспілки, так і до інших за статусом профспілок та їх об’єднань, в т.ч. Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України та Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»);

– в разі проведення позачергових з’їздів та конференцій профспілкових організацій вищого статуту, обирає делегатів (повноважних представників Профспілки) для участі у таких з’їздах, конференціях  та представників Профспілки до їх виборних органів;

– здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та визначені конференцією Профспілки.

Свої засідання – Пленум, Міський комітет проводить в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

            Для ведення поточної роботи Міський комітет профспілки обирає зі свого складу Президію.

Президія:

– організовує виконання рішень вищих профспілкових органів;

– забезпечує координацію і єдність дій первинних профспілкових організацій;

– розглядає проекти регіональної та галузевих угод;

– укладає угоди про співпрацю на рівні галузі, центральних та територіальних органів державної влади та управління,  а також інших підприємств, установ та організацій;

– укладає договори (угоди) про співпрацю з профоб’єднаннями м. Києва, всеукраїнськими Профспілками та на міжнародному рівні;

– визначається щодо представництва у фондах соціального страхування, спільно з іншими Профспілками, органами управління Фондом соціального страхування, іншими фондами спрямовує  комітети Профспілки на ефективне використання коштів соціального страхування, проводить ро­боту  щодо організації оздоровлення членів Профспілки та їх сімей;

– за дорученням Пленуму затверджує бюджет Профспілки та здійснює розпорядження відрахуваннями від членських внесків, майном, придбаним за рахунок цих коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, інших надходжень не заборонених законодавством, майном і коштами, переданими у власність Профспілки органами влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами;

– організовує колдоговірну компанію в державних установах м. Києва;

– розглядає на своїх засіданнях питання про роботу об’єднаних комітетів та первинних профспілкових організацій, вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності;

– в разі порушенням організаційної та фінансової дисципліни, за поданням Ревізійної комісії Профспілки, приймає рішенням щодо відкликання посвідчених підписів керівників членських організацій у банківських установах та тимчасової заборони використання даного Статуту членськими організаціями;

– організовує здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, надання членам Профспілки соціальної допомоги, пільг і гарантій;

– організовує виконання профбюджету в межах асигнувань на утримання апарату, встановлює чисельність і умови оплати праці профспілкових працівників та апарату міського комітету Профспілки;

– приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, утворених при Профспілці згідно із законодавством, затверджує їх статути та вносить зміни до них, визначає порядок розподілу коштів, отриманих від їх виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з роботи керівників утворених юридичних осіб;

– обирає делегатів (повноважних представників Профспілки) на з’їзди, конгреси, конференції організацій, з якими укладено  договори про співпрацю та представників Профспілки до їх виборних органів;

– погоджує рішенням членських організацій Профспілки щодо створення виконавчих апаратів організацій Профспілки, введення та скорочення штатних профспілкових посад, встановлення посадових окладів штатних працівників організацій Профспілки, здійснює контроль та облік штатних профспілкових посад в організаціях Профспілки, приймає рішенням та направляє рекомендації щодо доцільності існування штатних посад в окремих організаціях Профспілки;

– приймає рішення про проведення заходів, спрямованих на посилення соціального захисту членів Профспілки, в тому числі масових акцій протесту;

– при виникненні галузевого територіального колективного трудового спору формує вимоги Профспілки, визначає працівників, відповідальних за дотримання процедури вирішення колективного трудового спору аж до страйку;

– створює та супроводжує діяльність страйкового, навчального, інформаційного, солідарного, пенсійного та інших фондів для виконання завдань Профспілки;

– вирішує, в окремих випадках, розмір відрахувань членських організацій до Міського комітету;

– скликає Пленум, визначає дату його проведення і порядок денний;

– організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів;

– приймає рішення щодо колективних (інших) дій організацій Профспілки (Київського міського комітету) на захист прав та інтересів її членів щодо індивідуальних та колективних трудових спорів, проведення, в разі необхідності, зборів, мітингів, демонстрацій, страйків, звернень до суду тощо, в порядку, встановленому законодавством;

– приймає на роботу і звільняє працівників апарату;

– скликає позачергову конференцію Профспілки на вимогу Ревізійної комісії або 1/3 організацій Профспілки;

– направляє рекомендації Ревізійній комісії Профспілки щодо здійснення позапланових перевірок діяльність членських організацій;

   – приймає на облік та знімає з обліку організації Профспілки;

   – визначає структуру, чисельність, форму і систему оплати праці апарату міськкому Профспілки;

– затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки;

– виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки.

Роботою Міського комітету Профспілки та його Президії керують Голова та його заступник. За посадою Голова Профспілки є делегатом конференції Профспілки, Головою Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ та Головою Президії Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ.

Заступник голови Профспілки підпорядковується Голові Профспілки. За посадою заступник Голови Профспілки є делегатом конференції Профспілки, заступником Голови Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ та заступником Голови Президії Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ.

Вищою посадовою особою Профспілки є голова, який обирається строком на 5 років.

Голова Профспілки працівників державних установ м. Києва:

– організовує виконання рішень профспілкових органів;

– представляє без довіреності Профспілку в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, в об’єднаннях роботодавців, в громадських організаціях, інших підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, засобах масової інформації, а також у відносинах на міжнародному рівні;

– формує апарат міського комітету Профспілки, затверджує функціональні обов’язки працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує його роботу;

– розпоряджається коштами Міського комітету Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, здійснює господарську і фінансову діяльність Профспілки, підписує фінансові документи, видає розпорядження;

– здійснює контроль за ефективністю використання майна Профспілки, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій;

– бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних та галузевих угод, угод про співпрацю, і підписує їх, організовує контроль за виконанням угод та колективних договорів;

– забезпечує надання членам Профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;

– підписує рішення Президії та Пленуму Міського комітету, договори про співпрацю, галузеві угоди, листи, звернення, пропозиції та інші документи, цивільно-правові, трудові, фінансові та інші договори і угоди, пов’язані зі здійсненням основної діяльності Профспілки, посвідчує копії Статуту та інших документів Профспілки;

– організовує діяльність Київського міського комітету та Президії Київського міського комітету;

– приймає рішення про скликання засідання Президії Міського комітету;

– виконує інші функції, що випливають із завдань Профспілки.

Апарат Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ створюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення та фінансового супроводження діяльності виборних органів Профспілки працівників державних установ міста Києва.