Правовий захист

Юридична допомога та захист соціально-економічних

і трудових прав членів профспілки. Діяльність

Правової інспекції праці Профспілки працівників державних установ  м. Києва

 

На виконання основних завдань Профспілки, міським комітетом постійно проводиться робота щодо належного захисту трудових та соціально-економічних прав та гарантій робітників і службовців.

У сфері захисту трудових прав членів Профспілки працівників державних установ м. Києва основними функціями міськкому є:

 • попередження порушень трудових прав членів профспілки, виявлення та боротьба з порушеннями;
 • юридичні дії з вирішення трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах, органах державного нагляду і контролю;
 • представлення інтересів працівників – членів профспілки у відносинах з особами, що володіють трудовою і пов’язаної з працею правосуб’єктністю;
 • надання членам профспілки, профорганів безоплатної юридичної допомоги, консультування;
 • направлення запитів до органів, уповноважених вирішувати завдання в сфері праці, захисту пенсійних прав працюючих громадян – членів профспілки тощо;

Представництво колективних прав та інтересів членів профспілки здійснюється міським комітетом в наступних формах:

 • участь у розробці проектів колективних договорів, угод, інших нормативно-правових актів, а також у переговорах при їх укладанні, прийнятті;
 • юридичного супроводу переговорів, оформлення тих чи інших юридичних дій, правова мотивація пропозицій, внесених профспілковою стороною;
 • проведення в необхідних випадках правової експертизи локальних нормативних актів тощо.

Значно розвинуто правозахисну роботу міськкому. За рішенням Президії міськкому створено Правову інспекцію праці Профспілки працівників державних установ м. Києва. Відповідно до затвердженого Положення  основними завданнями Правової інспекції праці профспілки є:

 • здійснення на підприємствах, в установах, організаціях громадського контролю профспілки за додержанням роботодавцями законодавства про працю та про профспілки.
 • забезпечення правового захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілки та законних інтересів профспілкових організацій від протиправних дій (бездіяльності) роботодавців.
 • сприяння усуненню виявлених порушень законодавства про працю, профспілки.
 • надання інформаційно-методичної правової допомоги членам профспілки з питань реалізації та захисту їх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, здійснення навчання профспілкового активу.
 • конструктивна взаємодія з органами прокуратури, іншими органами державного нагляду (контролю), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.
 • взаємодія із засобами масової інформації щодо широкого поширення серед громадськості інформації про результати правозахисної роботи Правової інспекції праці профспілки.

Крім того, відповідно до ст. ст. 21,40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» правові інспектори праці міськкому мають право безперешкодного доступу та огляду виробничих, службових та інших приміщень підприємств, установ, організацій усіх форм власності, де працюють члени профспілки; вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи необхідні документи, відомості і пояснення; у разі виявлення порушень законодавства про працю – вносити роботодавцю подання щодо їх усунення, а також на звернення до органів судочинства.

У відповідності до основних завдань Правової інспекції праці та передбачених Положенням повноважень, правовими інспекторами Профспілки впродовж часу діяльності інспекції проведену значну роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю.

Завдяки зверненням Київського міського комітету профспілки працівників державних установ до роботодавців та профспілкових комітетів, розроблених за безпосередньої участі правових інспекторів праці, вдалось відновити порушені права працівників в ряді підприємств та установ, в яких діють організації профспілки.

Так, на звернення профспілкової організації ПАТ «Укрсоцбанк» в серпні 2014 року щодо порушення трудового законодавства при прийнятті правлінням банку розпорядчих документів по основному складу, правовими інспекторами праці здійснено перевірку фактів, викладених у зверненні, та відповідності розпорядчих актів керівництва установи трудовому законодавству України. При перевірці було встановлено порушення, допущенні при прийнятті рішень щодо змін в організації виробництва та праці, порядку звільнення та переведення  працівників установи, виплаті матеріальної допомоги та порушення переважного права на залишення на роботі. За результатами узагальнень та рекомендації правових інспекторів праці, наданих профспілковому комітету ПАТ «Укрсоцбанк», а також офіційних звернень міського комітету, між профкомом (Рудєв М.М.) та керівництвом установи проведено робочу зустріч, підсумком якої стало відновлення порушених прав 7  співробітників установи, включаючи 2-х матерів з дітьми  та недопущення можливих подібних порушень більш ніж 80 інших працівників.

  Значна робота проведена щодо недопущення порушення прав державних службовців в процесі запланованого вивільнення працівників апарату Адміністрації Президента України. На запит профкому у вересні 2014 року правовими інспекторами праці підготовлено розширені письмові консультації з окреслених питань, що значно сприяло профспілковому комітету установи (Голуб В.В.) у здійсненні контролю за процесом звільнення працівників. При цьому у консультаціях особливу увагу було також приділено забезпеченню гарантій працівників обраних до складу виборних профспілкових органів.

Подібні заходи щодо надання консультацій, в тому числі в оперативному режимі, через проведення телефонних переговорів, здійснені по відношенню до профспілкової організації Комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” Державного управління справами        (Квітич Р.Й).

Правовими інспекторами здійснюється активна робота щодо контролю за виконання колективних договорів, укладених членськими організаціями профспілки. Систематично проводиться аналіз виконання колдоговорів, як з боку адміністрацій підприємств, так і з боку профспілкових організацій. У випадку виявлення порушень оперативно здійснюються заходи щодо їх виправлення. Так, при перевірці виконання колективного договору Моторного (транспортного) страхового бюро України було виявлено, що керівництвом МТСБ України, в односторонньому порядку, без погодженням з профкомом та без внесення змін до колдоговору, безпідставно було припинено відрахування профспілковій організацій коштів на культурно-масову, оздоровчу та фізкультурну роботу, що є прямим порушенням  ст. 250 Кодексу законів про працю України та ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності». Крім того, також в односторонньому порядку було знято ряд пільг для працівників установи, передбачених колективним договором, зокрема щодо знижок на харчування та іншого. З метою відновлення порушених прав та усунення виявленого порушення, міськкомом на адресу роботодавця направлено відповідне звернення, яким дано ряд рекомендацій щодо негайного усунення порушень та звернуто увагу на передбачену законодавством відповідальність за порушення умов колективного договору. Результатом спільної роботи міськкому та профспілкового комітету  Моторного (транспортного) страхового бюро України (Ушневич Т.Ю.) стало повне відновлення порушених прав з вересня поточного року, здійснення всіх передбачених колдоговором організації відрахувань, та надання встановлених  виплат, знижок та дотацій.

Виходячи з основних прав та повноважень, правовими інспекторами, за дорученням міськкому, може здійснюватись представництво інтересів членів профспілки в суді. Таке представництво здійснювалось, зокрема, по справі щодо незаконного звільнення вільнонайманого працівника військової частини А0972 (голова профкому Максименко Т.С.) Процес було виграно та працівника поновлено  на роботі.

Станом на вересень 2020 року триває судовий процес в Окружному адміністративному суді м. Києва щодо відстоювання належного рівня заробітної плати для працівників органів прокуратури, який відбувається за зверненням профспілкової організації Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора) розпочатий 12.04.2016 року. Позовними вимогами міськкому до відповідача – Кабінету Міністрів України, є питання скасування незаконно прийнятих постанов щодо регулювання питань оплати праці працівників органів прокуратури, яке, у відповідності до законодавства, повинно регулюватись виключно нормою Закону України «Про прокуратуру». Як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, міським комітетом залучено первинну профспілкову організацію Генеральної прокуратури України та Генеральну прокуратуру України, які підтримують міськком у судовому процесі. З квітня 2016 року відбулось 6 засідань суду.

Правовою інспекцію здійснюється активна діяльність щодо розробки узагальнень та методичних рекомендацій з правових питань. Так, за участю правових інспекторів підготовлено 36 письмових роз’яснень, видано 7 методичних посібників та надано більше тисячі усних консультацій з юридичних питань. Крім того, правовими інспекторами праці здійснюється участь у підготовці та проведені семінарів та робочих нарах з профактивом  міського комітету, до порядку денного яких в обов’язковому порядку включаються питання правової роботи.

Впродовж звітного періоду проводилась значна робота щодо надання юридичних консультацій з різних напрямків основної діяльності профспілкових організацій. Всього за період 2015-2020 років надано більше 9 тисяч консультації з питань трудового законодавства, повноважень виборних органів профорганізацій  та фінансової діяльності профспілок. Апаратом міськкому проводиться розгляд письмових звернень членів профспілки за якими здійснюються  перевірки, в тому числі з виїздом  спеціалістів міськкому в державні організації та інші установи.

Юридичні консультації надавались з таких питань як: колективні договори і угоди – 915, гарантії та компенсації – 305, пенсійне забезпечення – 234, охорона праці – 375, укладання та розірвання  трудових договорів – 1637, зайнятість населення – 340, робочий час – 363, нормування праці – 85, оплата праці – 1188, час відпочинку – 475, матеріальна      відповідальність  – 61, трудова дисципліна – 231, праця жінок  та молоді – 111, гарантії діяльності профорганізацій – 1196, організаційна діяльність профспілкових організацій – 1340, інші – 630.

  На постійному контролі в Київському міському комітеті профспілки перебуває питання оплати праці. Користуючись офіційними даними та інформацією членських організацій, міським комітетом здійснювався моніторинг рівня оплати праці та строків її виплати на підприємствах, в установах  та відомствах, де діють організації профспілки, а також по Києву в цілому.

        Міським комітетом впроваджено регулярну рубрику “Актуально”, що публікується на офіційному сайті. В рубриці висвітлюються відповіді на найактуальніші питання трудового законодавства щодо робочого часу, щорічних відпусток, оформлення лікарняних, ведення трудових книжок та табелю обліку робочого часу, правильного оформлення на роботі тощо.

На виконання інформаційної функції  в міськкомі діє інтернет-сайт профспілки, більшість блоків якого присвячено юридичним аспектам діяльності об’єднання. Зокрема, на сайті розміщено інформацію щодо прав та обов’язків членів профспілки, повноважень первинних профспілкових організацій, розкрито порядок створення та основні засади існування профорганізацій, зміст та порядок укладання колективних договорів, надані посилання на основні нормативно-правові акти держави, якими регламентується діяльність профспілок, а також розкрито питання організаційної роботи, надано інструкції, положення щодо основної діяльності та зразки юридичних документів.

         Впродовж наступного періоду роботи перед міським комітетом стоять багато завдань, пов’язаних з кризовими явищами, які сьогодні відбуваються в економіці держави.

Найголовнішим для профспілки завжди було питання належних умов праці та гідної заробітної плати для працівників. Сьогодні, при формуванні нової системи державного управління, на перший план виходить також і питання масових скорочень при оптимізації органів державної влади та вивільнення працівників. Профспілка з розумінням ставиться до політики оптимізації структури державних органів, однак профспілковим комітетам слід направити головні зусилля на недопущення порушень при скороченні штатної чисельності працівників. Сьогодні існують випадки, і нажаль навіть в найповажніших установах, коли до профкомів направляються не подання про надання згоди на звільнення окремих працівників, а просто списки осіб, які пропонуються до скорочення. При цьому профкомам не надається інформація ні про новий штатний розпис, ні про кроки роботодавця, які здійснені задля зменшення негативних наслідків масових звільнень, як це передбачено трудовим законодавством, та є прямим обов’язком роботодавця. Безперечно, профкоми не можуть надавати згоди в такому випадку. Будь-які зміни структури апаратів міністерств і відомств можуть відбуватись, базуючись виключно на нормах трудового законодавства, з дотриманням повного переліку прав та гарантій працівників.

Болючим для профспілки є питання призупинення надбавок та зниження (а часом і повне скасування) встановлених раніше премій та доплат для державних службовців.

Викликає також занепокоєння і зміни, внесені до законодавства України, якими керівникам міністерств та відомств дозволяється відправляти у відпустки без збереження заробітної плати працівників практично на необмежений строк. При цьому жодних консультацій з профспілками щодо впровадження таких законодавчих змін проведено не було.

Досить схожа ситуація і з Законом України «Про прокуратуру», який прийнятий 2014 року. Цим законом (який до того ж не проходив будь-якої експертизи, чи погодження, чи в іншій формі консультацій з профспілками) внесено зміни і в Кодекс законів про працю України, і в Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», і в інші нормативні акти, які прямо зачіпають трудові права.  Результатам цього стало те, що не тільки працівники органів прокуратури,  а й, наприклад, міліції фактично позбавлені права профспілкового захисту.

Безперечно, ряд окреслених питань, зокрема щодо правової експертизи проектів нормативно-правових актів, слід віднести до повноважень вищестоящих профспілкових органів, однак, профспілковим комітетам первинних профорганізацій, виходячи з існуючих реалій, слід поглибити зусилля у забезпеченні здійснення представництва та якісному виконанні основних функцій щодо громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та захист членів профспілки.