Про оподаткування турів вихідного дня

04.10.2016

logo

В 91 номері газети “Все про бухгалтерський облік” від 03 жовтня 2016 року опубліковано Лист Державної фіскальної служби Україні від 02.09.16 №19029/6/99-99-13-02-03-15 “Про оподаткування турів вихідного дня та літнього відпочинку, організованих і оплачених за кошт профспілки”

Лист

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула лист […] щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає встановленим цим підпунктом вимогам.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками податку, можуть бути віднесені, зокрема, профспілкові організації (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначено Законом України від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (далі — Закон № 1045).

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та ведуть свою діяльність на підставі статуту.

Джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання визначаються в їх статутних документах (ст.ст. 14 та 15 Закону N9 1045).

Отже, профспілкова організація, яка відповідає вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, має право в статусі неприбуткової організації використовувати власні доходи (прибутки) виключно на фінансування видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. “е” пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивіду­ально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійсню­ються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, вартість турів вихідного дня та літнього відпочинку, що органі­зовуються та оплачуються за рахунок коштів професійної спілки для членів профспілки та членів їх сімей без придбання путівок, включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фі­зичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подан­ня податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.15 р. N2 4, доходи у вигляді додаткового блага відображаються під ознакою доходу “126”.

Голова                                                                                      Р. НАСІРОВ

Коментар редакції газети “Все про бухгалтерський облік”

Чи може профспілка вартість туру вихідного дня не вважати оподатковуваним доходом своїх членів

 

У коментованому листі спеціалісти ДФС України зробили невтішний висновок: вартість турів вихідного дня та літнього відпочинку, що організовуються та оплачуються за раху­нок коштів профспілки для членів профспілки та членів їхніх сімей без придбання путівок, уважають оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. А отже, з нього потрібно утримати 18% податку на доходи й 1,5% вій­ськового збору.

Насправді ж, окрім перелічених у листі норм, ПКУ містить ще й пп. 165.1.47. За останнім сума виплат чи відшкодувань (окрім заробіт­ної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здій­снюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим у встановленому поряд­ку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно в розмірі, що не пере­вищує граничного розміру доходу, який дає право на соцпільгу (у 2016 р. — 1930 грн), не вважається об’єктом для утримання податку на доходи та військового збору. Можливо, фіс­кали не згадують про пп. 165.1.47 ПКУ, гада­ючи, що ця норма працює лише щодо грошо­вих виплат. Але упевнені, скористатися таким звільненням можна. Головне, усе правильно оформити. Можна організувати все так, аби члени профспілки отримували кошти на опла­ту відпочинку, виплативши гроші наперед, або ж відшкодувати витрати після того, як люди оплатять відпочинок із власної кишені.

Безперечно, профспілці варто подбати, аби в статуті (положенні) було згадано відповідні напрями використання коштів (оплата турів вихідного дня. тощо). Далі виборні органи профспілки зможуть розпоряджатися кош­тами в межах, установлених статутом (поло­женням). Але й це далеко не всі норми ПКУ, якими можуть скористатися профспілки задля неоподаткування доходів членів профспілок та членів сім’ї останніх.

Профспілка в наведеному випадку також може звернутися до пп. 165.1.39 ПКУ. Але це вже тільки щодо негрошового доходу (якщо для фізосіб організують відпочинок, а не дають їм гроші). Згадана норма звіль­няє від оподаткування вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) у межах вартості, що не перевищує 50% однієї мінімальної заробіт­ної плати в розрахунку на місяць станом на 1 січня звітного року (у 2016 році — 689 грн на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Тобто профспілка може хоч щомісяця на­давати без оподаткування платнику податку (незалежно від того, є він членом цієї проф­спілки чи ні) подарунки в негрошовій формі вартістю до 689 грн (у 2016 р.). А от із суми перевищення вказаної вартості подарунка справді доведеться сплачувати податок на доходи та військовий збір. До речі, саме сума перевищення в такому випадку й буде додат­ковим благом, про яке згадано в коментова­ному листі. До того ж під час оподаткування слід застосовувати натуркоефіцієнт (п. 164.5 ПКУ). Зверніть увагу: якщо разом із доходом у негрошовій формі не нараховуєте фізособі грошових доходів, з яких можна утримати податок на доходи та збір, то доцільно вико­ристовувати коефіцієнт, який би враховував і суму збору (1,242236), а не лише суму подат­ку (1,219512). Це дозволить провести в обліку все як належить, а податок на доходи та вій­ськовий збір будуть утримані саме з нарахо­ваного фізособі доходу.

Віктор НАГОРНИЙ, консультант газети

Матеріал опубліковано в газеті “Все про бухгалтерський облік” №91 (2448) від 03 жовтня 2016 року. http://vobu.ua/ukr/