Про табельний облік робочого часу

11.12.2020

logo

Організація табельного обліку

Трудові відносини між працівником та власником підприємства, установи, організації (далі — підприємство) оформлюються укладенням трудового договору.

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, відповідно до якої працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Truddogovir

Варто зазначити, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Для правильного обліку робочого часу працівників, контролю над дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків заробітної плати працівників та отримання інформації про відпрацьований час використовують табель обліку використання робочого часу (Далі — Табель).

Табель обліку використання робочого часу — це поіменний список усіх працівників відділу, служби чи іншого структурного підрозділу або підприємства в цілому з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду.

Типова форма Табеля № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489 (далі — типова форма Табеля № П-5).

Порядок складання й оформлення Табеля законодавчо не унормовано, але у примітці 2 до типової форми Табеля № П-5 зазначається, що типова форма Табеля № П-5 носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Зауважимо, що роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку згідно з частиною 2 статті 30 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР.

Зазвичай Табель ведеться окремо за категоріями працюючих, а у межах категорій — у порядку табельних номерів або в алфавітному порядку. Якщо підприємство невелике, то всі працівники можуть бути об’єднані в одному Табелі, а у відокремлених філіях ведуть окремі Табелі.

Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України «Про роз’яснення деяких питань законодавства» від 13 травня 2010 року № 140/13/116-10 у Табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи. Дані до Табеля вносяться лише на підставі розпорядчих та інших офіційних документів: наказів про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; наказів про надання відпустки; наказів про відрядження; листків про тимчасову непрацездатність, довідок з медичних установ й інших офіційних документів, що підтверджують відсутність працівника на роботі.

Пам’ятайте!

Ведення Табеля для підприємств з невеликою чисельністю працівників є обов’язковим.

Якщо працівників небагато, Табель заповнює бухгалтер або працівник кадрової служби. На великих підприємствах Табель ведуть працівники структурних підрозділів, а за необхідності може вводитися спеціальна посада табельника (код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» — 4190). Нерідко ж табельний облік покладається на одного з працівників підприємства наказом керівника, в посадовій інструкції якого зазначається, що він відповідає за табельний облік.

Отже, на підставі типової форми Табеля № П-5 на кожному підприємстві має бути розроблено та затверджено власну форму Табеля. Але затвердження лише Табеля є недостатнім. Для врегулювання порядку ведення й оформлення Табелів, термінів і порядку їх передання до бухгалтерської служби доцільно розробити затверджене наказом керівника підприємства Положення про табельний облік використання робочого часу.

Ведення табеля обліку використання робочого часу

 Табель ведуть на всіх працівників підприємства, як на постійних, так і на тимчасових. Для ведення обліку використання робочого часу кожному працівнику присвоюється табельний номер, який зазначається у всіх документах щодо обліку праці та її оплати. У разі звільнення (чи переведення) працівника до іншого структурного підрозділу його табельний номер не можна присвоювати іншому працівнику, як мінімум, протягом трьох років.

Кожного працівника включають до Табеля один раз, винятком є внутрішні сумісники, яких у Табелі зазначають двічі: для відображення часу основної роботи та часу роботи за сумісництвом (як в одному структурному підрозділі, так і в різних). Якщо фізична особа виконує роботи або надає послуги за цивільно-правовим договором, то її не обліковують в Табелі.

Сумісникам присвоюється окремий табельний номер. Якщо ж особа працює в порядку суміщення, то їй окремий табельний номер не присвоюється.

Табель відкривають щомісяця на працівників структурного підрозділу та зазначають у ньому конкретну кількість робочих годин, фактично відпрацьованих (невідпрацьованих) певним працівником. Складають цей документ в одному примірнику за 2–3 дні до початку розрахункового періоду.

Включення працівника до Табеля чи виключення з нього (у зв’язку із звільненням або внутрішнім переміщенням) здійснюють на підставі наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу та про припинення трудового договору (контракту).

Для відображення використаного робочого часу за кожен день у Табелі відведено два рядки: верхній — для запису кількості відпрацьованих або невідпрацьованих годин за відповідними видами витрат робочого часу; нижній — для відмітки умовних позначень видів витрат робочого часу (надурочний, нічні години, робота у вихідні та святкові дні, відпустки, тимчасова непрацездатність, прогули, простої тощо).

Облік використання робочого часу у Табелі здійснюють умовними позначеннями (буквений та цифровий коди), наведеними на титульному аркуші типової форми Табеля № П-5. Табель ведуть протягом місяця, а наприкінці цього періоду в ньому підбивають підсумки щодо кількості годин, відпрацьованих кожним працівником. Коли складають Табель на заробітну плату за першу половину місяця, у ньому зазначають і проміжні результати (за першу половину місяця).

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Заповнений Табель повинен підписати керівник підрозділу, потім його перевіряє кадрова служба. Після перевірки Табель передають до бухгалтерії для нарахування заробітної плати. У зв’язку з тим, що зарплату необхідно виплачувати двічі на місяць, відомості про відпрацьований час повинні потрапляти до бухгалтера не рідше одного разу на півмісяця.

Виправлення в Табелі не допускаються. Але на практиці бувають випадки, коли необхідно відкоригувати дані, внесені до Табеля. Це може бути ситуація, яка нерідко виникає у бюджетних установах, де Табель для нарахування заробітної плати за місяць закривають за декілька днів до його закінчення. І трапляється так, що працівнику проставили робочі дні за повний місяць, а наприкінці місяця з’ясовується, що він захворів або взяв відпустку без збереження заробітної плати. Також будь-який працівник може захворіти під час відпустки і не попередити про це табельника. Саме у таких випадках виникає потреба внесення виправлень до раніше поданого Табеля. За таких умов на підставі підтвердних документів доцільно зробити коригуючий Табель лише на того працівника, у якого відбулися зміни у використанні робочого часу. На підставі даних такого Табеля бухгалтерія здійснить перерахунок заробітної плати.

Відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств і організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, строк зберігання Табеля становить 1 рік, а Табелів на громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — 75 років.

Джерело:https://www.kadrovik.ua/content/tabelnyy-oblik-robochogo-chasu-pracivnykiv