Про внесення змін в порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

11.02.2020

logo

5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України постановою №58 вніс зміни до своєї постанови №640 “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 58

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 640

  1. У назві та пункті 1 постанови слова “Типовий порядок” у всіх відмінках замінити словом “Порядок” у відповідному відмінку.
  2. У Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Типового порядку слова “ТИПОВИЙ ПОРЯДОК” замінити словом “ПОРЯДОК”;

2) у пункті 1 слова “Типовий порядок” замінити словом “Порядок”;

3) у пункті 2 слова “, визначення потреби у професійному навчанні” виключити;

4) абзац четвертий пункту 12 виключити;

5) абзац восьмий пунктів 19 і 23 після слів “юрисдикція яких поширюється на всю територію України” доповнити словами “, та їх заступників”;

6) абзаци другий і третій пункту 29 виключити;

7) доповнити Порядок пунктом 401 такого змісту:

“401. Служба управління персоналом узагальнює результати виконання завдань державними службовцями.

Якщо за підсумками визначення результатів виконання завдань державному службовцю виставлена негативна оцінка, служба управління персоналом інформує про це суб’єкта призначення та передає йому матеріали оцінювання такого державного службовця (завдання і ключові показники, звіт щодо виконання поставлених завдань і ключових показників (у разі подання), заповнену форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, за відповідний рік згідно з додатком 8, зауваження державного службовця щодо оцінювання результатів його службової діяльності (у разі подання).

Для встановлення обґрунтованості виставлення державному службовцю негативної оцінки суб’єкт призначення вивчає матеріали оцінювання і в разі необхідності заслуховує пояснення відповідного державного службовця  та/або його безпосереднього керівника.

У разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному службовцю, суб’єкт призначення зазначає своє обґрунтування у формі згідно з додатком 8 та не затверджує висновок з такою оцінкою. У такому разі процедура оцінювання результатів службової діяльності відповідного державного службовця припиняється.”;

8) перше речення абзацу другого пункту 41 після слів “не підлягає оцінюванню” доповнити словами і цифрами “, а також у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 401 цього Порядку”;

9) розділ “Повторне оцінювання” виключити;

10) у тексті Порядку слова “Типовий порядок” у всіх відмінках замінити словом “Порядок” у відповідному відмінку;

11) у додатках до Порядку:

у додатках 1, 3, 7 і 8:

у назві додатків слово “рік*” замінити словом “рік”;

виноску “*” виключити;

додаток 2 викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 58)

ЗАВДАННЯ
і ключові показники результативності, ефективності
та якості службової діяльності державних службовців,
які займають посади державних секретарів міністерств,
на       рік

Завдання:

 

  первинне   переглянуто за результатами   I кварталу   II кварталу   III кварталу
         

 

Порядковий номер Найменування
завдання
Ключові показники результативності, ефективності та якості* Строк виконання

__________

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання та за якими оцінюватимуться результати службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо).”;

у додатку 4  у графі “Критерії визначення балів” в абзаці шостому слово “удосконалення” замінити словами “удосконалення. Індивідуальну програму професійного розвитку виконано”;

у назві додатків 6 і 9 слова “підвищення рівня професійної компетентності” замінити словами “професійного розвитку”;

у додатку 8:

доповнити додаток словами:

“Обґрунтування суб’єкта призначення у разі незатвердження відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця: ____________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________*****”;

доповнити додаток виноскою “*****” такого змісту:

“*****Заповнюється у разі незатвердження суб’єктом призначення відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.”;

у тексті додатків 1—9 слова “Типового порядку” замінити словом “Порядку”.

Посилання на постанову https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a58