Профспілки вимагають від уряду припинити просування законопроекту “Про працю”

13.04.2020

logo

Міськком підтримує вимоги Федерації профспілок України, які надіслали листа Прем’єр – міністру Укра­їни Денису Шмигалю та міністру розвитку еко­номіки, торгівлі та сіль­ського господарства Іго­рю Петрашку з вимогою зупинити повторно на­правлений на погоджен­ня СПО профспілок сум­нозвісний законопроєкт «Про працю» як такий, що суперечить Консти­туції України й актам міжнародного права.

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господар­ства України надіслано на погодження СПО об’єднань профспілок в одноден­ний строк проєкт Закону України «Про працю», який був відклика­ний з Верховної Ради України через відставку уряду Олексія Гончарука.

СПО об’єднань профспілок, ви­знаючи необхідність реформуван­ня трудового законодавства, не по­годив законопроєкт, оскільки той не зазнав жодних змін у порівнян­ні з відкликаним.

Адже цей неоліберальний законопроєкт «Про працю» отримав негативну оцінку не лише профспі­лок, а й Міжнародного бюро праці, провідних національних наукових установ, закладів освіти та експер­тів трудового права. Також він отри­мав негативну оцінку більшості ко­мітетів Верховної Ради України, зо­крема Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

З огляду на зазначене, Спільний представницький орган репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, який представляє 7 млн працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити про­сування законопроєкту «Про пра­цю» як такого, що суперечить Кон­ституції України, актам міжнарод­ного права, ратифікованим Украї­ною, та директивам Європейського Союзу.

*За інформацією Департаменту соціального діалогу ФПУ