Щодо включення періоду простою державного службовця та періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати до строку для присвоєння чергового рангу

18.08.2022

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення №155 р/з щодо включення періоду простою державного службовця та періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати до строку для присвоєння чергового рангу.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону № 889-VІІІ та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (далі – Порядок № 306).

Частиною шостою статті 39 Закону № 889-VІІІ передбачено, що черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Згідно із абзацом другим пункту 9 Порядку № 306 період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Частиною третьою статті 5 Закону № 889-VІІІ встановлено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом № 889-VІІІ.

Статтею 34 Кодексу законів про працю України визначено, що простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Пунктом 5 частини першої статті 7 Закону № 889-VІІІ передбачено, що державний службовець має право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Частиною другою статті 58 Закону № 889-VIII передбачено, що додаткові відпустки зокрема, відпустки без збереження заробітної плати надаються державним службовцям відповідно до закону.

Так пунктом 5 частини першої статті 4 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504/96-ВР) встановлено, що одним з видів відпусток є відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону № 504/96-ВР).

Частиною першою статті 26 Закону № 504/96-ВР передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Разом з тим 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136-ІХ).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону № 2136-ІХ протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

Враховуючи викладене, період простою державного службовця, а також період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану зараховуються до строку, що дає право на присвоєння чергового рангу.

Національне агентство України з питань державної служби