Чи передбачена оплата праці під час виробничої практики

26.06.2023

Порядок та особливості проходження практики студентами вишів і учнями (слухачами) профтехучилищ регулюється:

 • Законом України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII«Про освіту» (далі — Закон № 2145);
 • Законом України від 01 липня 2014 року № 1556-VII«Про вищу освіту»;
 • Законом України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР«Про професійно-технічну освіту» (далі — Закон № 103);
 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93(далі – Положення № 93);
 • Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 року № 992(далі – Порядок № 992).

Зазначеними нормативно-правовими актами України встановлені особливості організації проходження практики студентами вищих навчальних закладів (коледжі, інститути, університети, академії; далі – ВНЗ) і учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), зокрема в частині, що стосується питання укладення трудових договорів і оплати праці під час проходження практики.

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів

Практика студентів є невіддільною складовою процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

На молодших курсах одним із завдань практики може бути володіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проєкту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проєкту або складання державних іспитів. (п. 1.4 Положення № 93).

Практика студентів ВНЗ проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Галузеві міністерства та відомства, котрі мають у своєму підпорядкуванні ВНЗ, за погодженням з Міністерством освіти України можуть закріплювати за ними підприємства терміном до 5 років.

За наявності у ВНЗ державних, регіональних замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають цим закладам органи, які формували замовлення на спеціалістів. Під час підготовки спеціалістів ВНЗ за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах. Як бази підготовки студентів з робітничих професій можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи ВНЗ, навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

Якщо підготовка спеціалістів ВНЗ здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та Положення № 93) або ВНЗ, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів. (п. 2.1 Положення № 93).

Хто відповідальний за організацію, якість і результати практики студентів

Бази практик в особі їх перших керівників разом з вищими навчальними закладами несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів (п. 3.6 Положення № 93).

Відповідно до пункту 3.7 Положення № 93, підприємство-база зобов’язане:

 • призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою;
 • створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності;
 • забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці, наприклад, ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників;
 • надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
 • забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад;
 • після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого звіту.

Строковий трудовий договір зі студентом

Згідно з пунктом 3.7 Положення № 93, за наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 % часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

У такому разі зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір, згідно з яким йому повинна нараховуватись і виплачуватись заробітна плата відповідно до вимог законодавства про працю (ст. 21 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», ст. 95 і ст. 115 КЗпП) яка, відповідно, оподатковуватиметься податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками.

Таким чином, відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів щодо організації проходження практики студентами ВНЗ слід акцентувати увагу на такому:

 1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Тобто практика є частиною навчального процесу студента і виплата заробітної плати за період практики базою практики законодавством не передбачена.

Водночас за ним зберігається право на отримання стипендії (п. 5.6 Положення № 93)

 1. Відповідно до пункту 5.8 Положення № 93, усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця розташування ВНЗ, виплачуютьсядобові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому враховується час перебування в дорозі до бази практики і назад.

Зі студентів ВНЗ можуть утримувати добові за пропущені з неповажних причин дні практики, зазначені у табелі відвідування баз практики.

Студентам, зарахованим на період практики на штатні посади в геологічних партіях і експедиціях, а також в екіпажі суден з виплатою заробітної плати і польового забезпечення або безкоштовного харчування, добові не сплачуються.

 1. У разі прийняття студента-практиканта на штатну посаду, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики, з ним повинен бути укладений строковий трудовий договір, а роботодавець у цьому випадку зобов’язаний забезпечити нарахування і виплату заробітної плати.

Укладення трудового договору, в тому числі із студентом-практикантом, на роботу за вакантною посадою є правом а не обов’язком роботодавця (ст. 22 КЗпП)

 1. Якщо студент-практикант був допущений до виконання роботи (мається на увазі фактичне виконання робіт в інтересах роботодавця, а не виконання завдань, передбачених програмою практики), з ним повинен бути укладений трудовий договір, а виконана робота —оплачена.

Оплата праці повинна здійснюватися за виконану роботу в разі наявності трудових відносин.

Практика учнів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до норм Порядку № 992:

 • про проходження практики між професійно-технічним навчальним закладом (далі — ПТНЗ) і підприємством укладається договір, типова форма якого наведена у додатку до Порядку № 992;
 • за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплаті надбавок.

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на ПТНЗ або виплачуються їм безпосередньо підприємством не пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства. (п. 17 Порядку № 992)

Згідно частиною четвертою статті 53 Закону № 2145, статтею 50 Закону № 103, пункту 18 Порядку № 992, п’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, може бути спрямовано на рахунок закладу освіти для:

 • провадження його статутної діяльності;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази;
 • удосконалення соціального захисту учнів;
 • проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

З цих коштів не більш як 15 % може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, якісну організацію та виконання освітніх програм з виробничого навчання на підприємстві і виробничої практики відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи.

Питання щодо направлення 50 % заробітної плати учнів на рахунок ПТНЗ для використання у зазначених цілях вирішуються закладом разом із підприємством, де учні проходять виробниче навчання та виробничу практику. У кожному конкретному випадку враховуються наявні підстави та доцільність такого направлення коштів і обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові зобов’язання підприємства.

Таким чином, за всі роботи, виконані учнями за період виробничої практики, відповідно до виробничих завдань, їм повинна нараховуватись заробітна плата відповідно до законодавства, колективного договору на підставі укладених трудових договорів за фактично виконану роботу згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Строкові трудові договори з учнями-практикантами

На час проходження практики між учнями-практикантами та базою практики повинні бути укладені строкові трудові договори.

Якщо серед учнів, що направлені на практику, є неповнолітні, мають бути забезпечені гарантії та пільги в частині режиму робочого часу, умов та охорони праці, а саме:

 • встановлення скороченої тривалості робочого часу (ст. 51 КЗпП);
 • заборона залучати до роботи у нічний час, вихідні дні та до понадурочних робіт (статті 55, 63, 192 КЗпП);
 • заборона залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 190 КЗпП).
 • Відповідно до статті 194 КЗпП, заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
 • Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.
 • Згідно з пунктом 7 Порядку № 992, на час виробничого навчання та виробничої практики учні (слухачі) – практиканти ПТНЗ не включаються до складу (переліку) працівників підприємства— бази практики. При цьому тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників та обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу.

Виплата нарахованого заробітку учням-практикантам повинна відбуватися:

 • через навчальний заклад (перерахуванням цих коштів на розрахунковий рахунок ПТНЗ)

або

 • безпосередньо роботодавцем, який є базою практики.

*Джерело: https://www.kadrovik.ua/content/chy-peredbachena-oplata-pratsi-pid-chas-vyrobnychoyi-praktyky