Щодо термінів призначення житлової субсидії

09.11.2016

Житлова субсидія призначається відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для від­шкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при­дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 р. № 848.

Субсидія призначається за наяв­ності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо в межах со­ціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами й обся­гом визначеного Кабінетом Мініс­трів України обов’язкового відсот­ка платежу.

При цьому субсидія для відшко­дування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомі­сячного сукупного доходу осіб, які зареєстровані та фактично прожи­вають у житловому приміщенні, а субсидія для придбання скрапле­ного газу, твердого та рідкого піч­ного побутового палива — виходя­чи з річного доходу осіб за попе­редній календарний рік.

Субсидія для відшкодування ви­трат на оплату житлово-комуналь­них послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більш ніж на 12 міся­ців і розраховується: на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця звернення до дати закін­чення опалювального сезону, але не більш ніж на 12 місяців та до кін­ця місяця, в якому закінчується строк договору найму (оренди).

Субсидія для придбання скрап­леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призна­чається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Субсидія для придбання скрап­леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і від­шкодування- витрат на оплату жит­лово-комунальних послуг надаєть­ся на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-кому­нальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначен­ням до кінця поточного року.

Для орендарів житлового примі­щення (будинку) субсидія для від­шкодування витрат на оплату житло­во-комунальних послуг призначаєть­ся на строк договору найму (оренди) житлового приміщення, але не більш ніж на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкоду­вання витрат на оплату житлово-ко- мунальних послуг упродовж двох мі­сяців з початку опалювального (не- опалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, на підставі рішень районних, районних у мм. Киє­ві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських, район­них у містах (у разі їхнього утворен­ня) рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-по­бутових умов домогосподарства субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більш ніж за шість місяців до звер­нення за призначенням субсидії. Серед таких особливих випадків мо­же бути тривала хвороба, відряджен­ня тошо.

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з пи­тань соціального захисту населення самостійно розраховують субсидії на наступний період для домогоспо- дарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім оренда­рів житлового приміщення та осіб, які звертаються за субсидією на скрап­лений газ, тверде та рідке пічне по­бутове паливо). Для цього структурні підрозділи з питань соціального за­хисту населення збирають потрібну інформацію без звернення громадян і впродовж 10 днів після отримання такої інформації ухвалюють рішення про призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують громадян про таке рішення.

При цьому в разі встановлення рі­шенням виконавчого органу сіль­ської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати по­чатку (закінчення) опалювального періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується суб­сидія, орган соціального захисту на­селення проводить автоматичний перерахунок призначеної субсидії без звернення громадян.

Таким чином, на початок листопа­да в Україні завершився процес при­значення житлових субсидій на но­вий опалювальний період (2016/2017 р). Інформація про роз­мір субсидії, визначений на основі сукупного доходу кожного окремого домогосподарства та інформації про тарифи від надавачів послуг, буде відображена в листопадових платіжках на оплату комунальних послуг.

У суспільстві ширилося багато мі­фів про програму житлових субсидій. Один з найпоширеніших такий, що «клопоту з оформленням субсидії багато, а в реальності вона може скласти мізерну суму».

Насправді безповоротну допомогу уряду на сплату житлово-комунальних послуг — субсидію оформити просто. Для цього потрібно подати лише заяву та декларацію про дохо­ди. Усе інше органи соціального за­хисту зроблять самостійно. Повертати її непотрібно, навіть у разі прода­жу квартири, на яку було оформлено житлову субсидію.

Середній розмір адресної урядової допомоги населенню в новому опа­лювальному сезоні (2016/2017 р.) становить близько 2000 грн. Обо­в’язковий платіж українців за кому­нальні послуги є навіть менш ніж у минулому опалювальному сезоні (з травня 2016 р. зріс прожитковий мінімум — 1399 грн, який входить до формули розрахунку розміру субси­дії). Загалом, чим менші доходи має родина, тим нижчими будуть її ви­трати на комунальні послуги і біль­шим розмір державної підтримки.

За матеріалами газети “Праця і зарплата” №41 (1005) від 09.11.2016